Maksuehdot

 • Jos vuokraat Vuokrakohteen yli kuukaudeksi, vuokra on maksettava viimeistään kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä.
 • Lasku laaditaan kunkin kuukauden 15. päivä ja lähetetään kolmen vuorokauden kuluessa laskun laatimisesta. Sen eräpäiväksi merkitään tulevan kuukauden ensimmäinen päivä.
 • Kun muistutus on lähetetty, sitä ei voi peruuttaa.
 • Mikäli Vuokrasopimusta ei irtisanota, sen voimassaolo jatkuu aina kuukauden kerrallaan. Irtisanomisaika Vuokravarastot.fi:n puolelta on yksi kuukausi. Asiakkaan puolelta irtisanomisaika on yksi kuukausi, kuitenkin siten, että irtisanottaessa viimeistään kuun 15. päivä, päättyy vuokranmaksuvelvollisuus ko. kuukauden viimeisenä päivänä. Mikäli vuokrasopimus irtisanotaan kuun 16. päivä tai myöhemmin, jatkuu vuokranmaksuvelvollisuus seuraavan kalenterikuukauden loppuun asti.

Lapin Vuokravarastot OY

Varastojen vuokraehdot

 

Tämän vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokralainen vahvistaa lukeneensa varastojen vuokraehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan. Oikeus vuokraehtojen muutoksiin pidätetään.

1 § Varaston kunto ja säilytettävät tavarat: Varasto vuokrataan siinä kunnossa ja sen kokoisena kuin se on tämän sopimuksen tekohetkellä. Varastoa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Lattiakuorma ei saa ylittää 500 kg/m2 alakerrassa ja yläkerrassa 150 kg/m2. Asiaton oleskelu tai yöpyminen on ehdottomasti kielletty. Muu kuin tavaroiden varastointiin liittyvä toiminta varastotiloissa, käytävillä, pihalla ja muissa yleisissä tiloissa on kielletty.  Räjähteiden, helposti tai itsestään syttyvien, ympäristölle ja terveydelle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden ja nesteiden sekä eloperäisten aineiden varastointi on kielletty. Jos vuokranantaja arvioi, että varastoitu tavara voi olla vahingoksi ihmisille tai kiinteistölle, on vuokralainen velvollinen poistamaan välittömästi vuokranantajan vaatimuksesta kyseisen varastoidun tavaran. Tavaroiden säilytys on sallittu ainoastaan sopimuksessa mainitussa varastossa ja vain sopimuksessa määritetyn vuokrakauden ajan. Vuokranantajalla on oikeus poistaa ja hävittää vuokratun varastotilan ulkopuolelle jätetyt tavarat vuokralaisen kustannuksella. Yleisten tilojen käyttö vuokralaisen omaan toimintaan, muutoin kuin kulkuväylänä, on kielletty. Vuokralaisella ei ole oikeutta ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta varastoida kolmannen osapuolen tavaroita vuokraamassaan varastossa.

2 § Lämmitys ja sähkö: Lämmitys ja yleisvalaistus sisältyvät vuokraan. Vuokralaisen mahdollisesta muusta energian- ja vedenkulutuksesta on vuokranantajan kanssa aina sovittava erikseen.

3 § Vakuutukset, lukitus ja vuokranantajan vastuu: Vuokranantaja on vakuuttanut ainoastaan hallitsemansa kiinteistön ja varastoitujen tavaroiden vakuuttaminen on yksin vuokralaisen vastuulla. Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen varastossa säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta tai häviämisestä. Vuokralainen vastaa varastoimansa tavaran riittävästä vakuuttamisesta ja vuokratun varastotilan lukitsemisesta riippulukolla. Vuokranantajalla on oikeus lukita vuokralaisen lukitsematta jätetty varasto ja periä vuokralaiselta toimenpiteestä aiheutuneet kulut.  Mikäli vuokralainen ei ole vakuuttanut varastoimaansa tavaraa riittävästi, hän vastaa tavaroiden vahingoittumisesta tai häviämisestä itse. Vuokralainen vastaa myös kaikista varastotiloille, käytäville, pihoille ja muille yleisille tiloille aiheuttamistaan vahingoista.

4 § Varastotila: Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä rakenteisiin muutostöitä. Minkäänlaisia vuokralaisen toimintaan liittyviä ulkoisia merkkejä, tekstejä, logoja, kuvia tai muita symboleja ei sallita, ilman vuokranantajan kirjallista lupaa. Varasto on sopimuksen päätyttyä palautettava samassa kunnossa kuin se oli sopimusta tehtäessä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kielletty,  esimerkiksi mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia.  Varastotilat voidaan sulkea turvallisuuden tai huoltotoimenpiteiden vuoksi vuokranantajan erikseen määrääminä aikoina. Vuokranantajalla on oikeus mennä vuokrattuun tilaan välttämättömien huolto- ja korjaustoimenpiteiden vuoksi. Tupakointi on varastotiloissa ehdottomasti kielletty. Auton tarpeeton joutokäynti tiloissa on kielletty. Varastotiloja ei saa käyttää autojen huoltotoimenpiteisiin. Varastotiloissa ei saa valmistaa, huoltaa, rakentaa tai tehdä muita vastaavanlaisia asioita. Vuokralaisen on huolehdittava varastossa käyntinsä yhteydessä pääoven sulkeutumisesta. Vuokranantajalla on oikeus perustellusta syystä yhden (1) kuukauden varoitusajalla osoittaa vuokralaiselle vaihdettavaksi uusi, noin samankokoinen tai suurempi varastotila samasta tai toisesta kohteesta samalla talousalueella. Vuokralainen huolehtii ja vastaa siitä, että hänen mukanaan varastotiloissa asioivat henkilöt noudattavat näitä sopimusehtoja.  Jos vuokralainen aiheuttaa toiminnallaan hälytyksen, on hän velvollinen korvaamaan kaikki hälytyksestä aiheutuneet kulut. Kylmätvarastokontit, ”merikontit”: konteissa lämpötila ja kosteus vaihtelee ulkoilman mukaan, tästä johtuen konttiin voi muodustua kosteutta ja hajuja. Emme suosittele varastoimaan sinne esimerkiksi vaatteita yms. johon on mahdolista tarttua hajuja ja kosteutta.

5 § Vuokrasopimus: Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot. . Mikäli vuokralaisella on tai vuokralaiselle syntyy luottohäiriömerkintä, vuokranantajalla on oikeus periä kolmen (3) kuukauden vuokratakuu. Mikäli sopimus tehdään yrityksen nimiin, eikä allekirjoittajalla ole riittäviä valtuuksia sopimuksen tekoon, vuokranantajalla on oikeus pitää sopimuksen allekirjoittajaa sopimusosapuolena ja siirtää sopimus hänen nimiinsä.  Vuokranantaja noudattaa henkilötietolain mukaista asiakastietojen rekisteröintiä. Rekisteriseloste nähtävissä vuokranantajan internet -sivuilla. Vuokrasopimuksen allekirjoituksella tai maksamalla ensimmäisen kuukauden vuokran tai kun tavarat on viety varastoon, vuokralainen hyväksyy ja vahvistaa lukeneensa nämä vuokraehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan. Sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.  Nettikaupassa tehty sopimus todetaan luetuksi ja hyväksytyksi kun asiakas on hyväksynyt verkkosivuilla olevat sopimusehdot.

Määräaikainen vuokrasopimus: Vuokrasopimus päättyy tämän sopimuksen mukaisesti ilman irtisanomista määräajan päättyessä. Vuokralainen on velvollinen tyhjentämään ja siivoamaan varaston sekä poistamaan ovesta lukon vuokrasopimuksen viimeiseen voimassaolopäivän loppuun mennessä. Muussa tapauksessa tämä vuokrasopimus muuttuu toistaiseksi voimassaolevaksi vuokrasopimukseksi. Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus: Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi molemminpuolisella kahden viikon (14 vrk) irtisanomisajalla ennen viimeisen vuokrakauden päättymistä. Irtisanominen tapahtuu kirjallisesti, joko sähköpostitse tai postitse. Esimerkiksi jos vuokrasopimus on alkanut 18.1. ja vuokralainen ei tarvitse varastoa enää huhtikuun lopussa, hänen tulee irtisanoa sopimus viimeistään 3.4., jolloin viimeinen vuokrakausi on 18.3.–17.4.

6 § Vuokrasopimuksen päättyminen: Vuokralaisen tulee tyhjentää ja siivota varasto sekä poistaa lukko ovesta vuokrasopimuskauden viimeisen voimassaolopäivän loppuun mennessä.  Sopimuskauden päättymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus murtaa varaston lukko ja tyhjentää varasto realisoimalla varastoon jäänyt omaisuus parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kuljetuskustannukset peritään täysimääräisinä vuokralaiselta. Realisointia koskevat näiden sopimusehtojen 7 §:n realisointia koskevat ehdot.

7 § Vuokran maksu: Vuokralaiselle aktivoidaan kulkuoikeus varastolle ja oikeus vuokratun tilan hallintaan alkaa, kun vuokralainen on maksanut ensimmäisen kuukauden vuokran ja/tai vuokratakuun. Vuokra maksetaan ennakkoon kerran kuukaudessa eräpäivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille. Vuokranantajalla on oikeus muuttaa vuokran määrää, josta ilmoitetaan vuokralaiselle vähintään 30 päivää aikaisemmin. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus periä huomautus-/myöhästymissakko sekä kulloinkin perintälain sallima viivästyskorko perintäkuluineen erääntyneille vuokrille. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus – sulkea kulkuoikeus ulko-oviin kulunvalvontajärjestelmästä, – purkaa vuokrasopimus lakkaamaan välittömästi, – pidättää (omalla lukituksella) kaikki vuokralaisen varastoimat tavarat, – periä varaston aukaisumaksu, mikäli asiakas on maksanut erääntyneet vuokrat ennen jäljempänä kuvattua realisointia. Mikäli vuokraa ei ole maksettu kahden (2) kuukauden kuluttua eräpäivästä, vuokranantajalla on oikeus murtaa varaston lukko ja realisoida parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi julkisessa huutokaupassa, ilman tuomioistuimen asiasta antamaa tuomiota, kaikki vuokralaisen varastoimat tavarat ja käyttää realisointitulos kaikkien vuokrarästien maksuun sekä kaikkiin realisoinnista aiheutuviin kuluihin. Mahdollisen yli jäävän osan vuokranantaja tilittää vuokralaiselle pyynnöstä. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja todistettavasti viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa realisoinnista, jonka ajan jälkeen vuokralainen menettää oikeutensa ylijäävän osan tilitykseen, jollei pyyntöä ole edellä sanotulla tavalla esitetty. Vuokralainen vastaa varaston vuokrasta realisointihetkeen saakka.  Vuokralaisen varastoimat tavarat toimivat vuokranantajan saatavien vakuutena. Jos realisoinnista saatavat varat eivät riitä vuokrarästien ja kulujen kattamiseen, on vuokranantajalla oikeus laittaa alijäävä osuus perintäyhtiön perittäväksi vuokralaiselta. Vuokralainen tiedostaa ja hyväksyy sen, että huutokaupassa realisointihinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia ja saada vahingonkorvausta tällä perusteella, mikäli realisointi perustuu maksamattomiin vuokriin.

8 § Vuokratakuun palautus: Vuokratakuu palautetaan irtisanomisajan jälkeen noin kahden viikon kuluttua, kun varastotila on todettu tyhjennetyksi ja siivotuksi (katso yllä 5 § ja 6 §). Vuokranantajalla on oikeus kuitata avoimia saataviaan vuokratakuusta. Palautuksen edellytyksenä on, että vuokralainen on ilmoittanut pankkitilinumeronsa vuokranantajalle.

9 § Sopimuksen siirtäminen, vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus ja muut asiat: Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Epäilyttävissä tapauksissa vuokranantajalla on oikeus sulkea kulku varastoon.  Vuokralaisen on säilytettävä aktivoitua kulkuoikeuttaan (puhelinnumero, avain, pin-koodi, tag) turvallisesti siten, että se ei joudu ulkopuolisen haltuun. Mikäli vuokralainen epäilee, että kulkuoikeus on joutunut vääriin käsiin, on tästä ilmoitettava välittömästi vuokranantajalle. Vuokranantajalla on oikeus vuokralaista kuulematta siirtää vuokrasopimus kolmannelle osapuolelle. Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle toimivat yhteystietonsa ja niiden muutokset viipymättä. Muussa tapauksessa vuokralainen on itse vastuussa siitä välittömästä ja välillisestä vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu virheellisten yhteystietojen johdosta. Vuokranantaja ei ole vastuussa teknisen vian tai muun sellaisen aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista tai viivästymisistä force majeure -periaatteiden mukaisesti. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta.

10 § Sopimusrikkomukset: Mikäli vuokralainen rikkoo 1-9 pykälissä sovittuja vuokraehtoja, vuokranantajalla on oikeus, sen lisäksi, mitä 7 §:ssä on lueteltu, sulkea kulkuoikeus ulko-oviin kulunvalvontajärjestelmästä, purkaa vuokrasopimus lakkaamaan välittömästi, poistaa vaaraa aiheuttavat aineet ja tavarat vuokralaisen kustannuksella parhaaksi katsomaansa paikkaan sekä saada korvausta sopimusrikkomuksen aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista.

Turvallisuus

Tietoja turvallisuudesta ja toimimisesta Vuokravarastot.fi tiloissa, joihin asiakas on oman turvallisuutensa vuoksi velvoitettu:

Vuokravarastot.fi haluaa tehdä kaikkensa Asiakkaittensa turvallisuuden suojelemiseksi. Asiakas on velvollinen perehtymään näihin turvallisuusohjeisiin ja noudattamaan niitä, jotta Vuokravarastot.fi voi mahdollisimman hyvin suojella Asiakkaan turvallisuutta.

 

Keskukseen ajaminen

Oman turvallisuutesi vuoksi:
Kun ajat sisään keskukseen tai ulos sieltä käytä henkilökohtaista koodiasi. Pidä huoli siitä, ettei kukaan muu aja kanssasi sisään samalla oven avauksella. Älä myöskään itse aja keskukseen samalla oven avauksella jonkun toisen kanssa. Käytä aina omaa henkilökohtaista koodiasi sekä tullessasi keskukseen, että sieltä poistuessasi, jotta tiedämme, ketkä ovat keskuksen tiloissa.

Lastaus- ja pysäköintialue

 • Ajonopeus ajokaistoilla saa olla enintään 15 km/h. Pyydä apua, jos näkyvyytesi on huono.
 • Pysäköi ajoneuvosi vain niille merkityille paikoille. Muista, että muiden asiakkaiden on päästävä liikkumaan.

Kuljetusvaunut

 • Kuljetusvaunut on tarkoitettu kaikille Asiakkaille. Aseta vaunut käytön jälkeen takaisin niille merkityille paikoille.
 • Älä nouse itse tai anna lastesi nousta vaunuihin. Vaunuja ei ole tarkoitettu henkilöiden kuljettamiseen.
 • Lastaa vaunut varovasti. Älä lastaa vaunuja liian täyteen.
 • Käytä vaunuja vain tasaisella maalla ja varoen sisätilojen ulkopuolella.
 • Vaunuja ei saa missään tapauksessa poistaa Vuokravarastot.fi:n alueelta.
 • Älä käytä vaunuja varastointiin Vuokrakohteessa. Jos tietoomme tulee, että käytät vaunuja varastointiin tai vain pidät niitä tyhjillään Vuokrakohteessa, laskutamme vaunusta päivätaksan mukaan.

Paloturvallisuus

 • Keskus on varustettu palohälyttimillä ja hätäuloskäynneillä oman turvallisuutesi vuoksi Älä koske hälyttimiin äläkä tuki hätäuloskäyntejä.
 • Hälytys aktivoituu tulipalon tai paloharjoituksen yhteydessä. Etsi lähin hätäuloskäynti ja poistu heti rakennuksesta.
 • Tupakointi on kielletty kaikissa keskuksen rakennuksissa. Kieltoa rikkovat henkilöt voidaan poistaa keskuksen tiloista.

Sisällä keskuksessa

 • Olet itse velvollinen huolehtimaan mahdollisista jätteistä, keskuksessa ei ole jätehuoltoa asiakkaille.
 • Lastaus- ja ulkoalueille, säilytystilaan tai sisäalueille jätettyjen esineiden, roskien tai tavaroiden hävittämisestä, pois kuljettamisesta, siirtämisestä ja siivoamisesta aiheutuneet kulut laskutetaan täysimääräisesti asiakkaalta.
 • Älä päästä lapsia näkyvistä, äläkä anna heidän juosta yksin ympäriinsä.
 • Älä tuki kulkuväyliä (käytäviä, portteja, ovia, ajotietä ym.).
 • Jos näet jotakin epäilyttävää tai jonkun vaarantavan turvallisuuden, ota yhteys henkilökuntaan.
 • Älä ylikuormita hissejä. Aseta painavat tavarat keskelle.
 • Älä käytä hissejä pitempään kuin on tarpeen. Muista, että myös muut voivat tarvita hissejä.
 • Pinoa tavarasi turvallisesti Vuokrakohteessa. Aseta painavat tavarat pohjalle. Älä aseta painavia tavaroita ylös seiniä vasten.
 • Älä pinoa Vuokrakohteen seiniä korkeammalle. Jos tarvitset lisää tilaa, ota yhteys henkilökuntaan.
 • Suurin lastauskapasiteetti rakennuksessa on 500 kg/m2.

Rekisteriseloste

 

 1. RekisteriselosteHenkilötietolaki (523/99) 10 §
  Laatimispäivä 1.10.20171.1. Rekisterinpitäjä

Lapin Vuokravarastot Oy
Rantapolku 2
96900 ROVANIEMI
FINLAND

1.2. Rekisteriasioista vastaava

Lapin Vuokravarastot Oy
Rantapolku 2
96900 ROVANIEMI
FINLAND

1.3. Rekisterin nimi

Vuokravarastot.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

1.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Vuokravarastot.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
– nimi
– osoite
– puhelin
– sähköposti

– Asiakkaan syntymäaika ja sosiaaliturvatunnus tarvitaan asiakkaan tunnistusta varten.

1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Vuokravarastot.fi:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Vuokravarastot.fi:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

1.9.  Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

1.11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Ota yhteyttä ja kysy lisää! Petri@vuokravarastot.fi / Ossi@vuokravarastot.fi