Tilaus- ja sopimusehdot

Maksuehdot

 • Lasku on maksettava eräpäivänä. Lasku maksunvalvonta on ulkoistettu.
 • Kun muistutus on lähetetty, sitä ei voi peruuttaa.

Varastojen vuokraehdot

Tämän vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokralainen vahvistaa lukeneensa varastojen vuokraehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan. Oikeus vuokraehtojen muutoksiin pidätetään.

1 § Varaston kunto ja säilytettävät tavarat: Varasto vuokrataan siinä kunnossa ja sen kokoisena kuin se on tämän sopimuksen tekohetkellä. Varastoa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Lattiakuorma ei saa ylittää 500 kg/m2 alakerrassa ja yläkerrassa 150 kg/m2. Asiaton oleskelu tai yöpyminen on ehdottomasti kielletty. Muu kuin tavaroiden varastointiin liittyvä toiminta varastotiloissa, käytävillä, pihalla ja muissa yleisissä tiloissa on kielletty.  Räjähteiden, helposti tai itsestään syttyvien, ympäristölle ja terveydelle vaarallisten tai haittaa aiheuttavien aineiden ja nesteiden sekä eloperäisten aineiden varastointi on kielletty. Jos vuokranantaja arvioi, että varastoitu tavara voi olla vahingoksi ihmisille tai kiinteistölle, on vuokralainen velvollinen poistamaan välittömästi vuokranantajan vaatimuksesta kyseisen varastoidun tavaran. Tavaroiden säilytys on sallittu ainoastaan sopimuksessa mainitussa varastossa ja vain sopimuksessa määritetyn vuokrakauden ajan. Vuokranantajalla on oikeus poistaa ja hävittää vuokratun varastotilan ulkopuolelle jätetyt tavarat vuokralaisen kustannuksella. Yleisten tilojen käyttö vuokralaisen omaan toimintaan, muutoin kuin kulkuväylänä, on kielletty. Vuokralaisella ei ole oikeutta ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta varastoida kolmannen osapuolen tavaroita vuokraamassaan varastossa.

2 § Lämmitys ja sähkö: Lämmitys ja yleisvalaistus sisältyvät vuokraan. Vuokralaisen mahdollisesta muusta energian- ja vedenkulutuksesta on vuokranantajan kanssa aina sovittava erikseen.

3 § Vakuutukset, lukitus ja vuokranantajan vastuu: Vuokranantaja on vakuuttanut ainoastaan hallitsemansa kiinteistön ja varastoitujen tavaroiden vakuuttaminen on yksin vuokralaisen vastuulla. Vuokranantaja ei vastaa vuokralaisen varastossa säilyttämien tavaroiden vahingoittumisesta tai häviämisestä. Vuokralainen vastaa varastoimansa tavaran riittävästä vakuuttamisesta ja vuokratun varastotilan lukitsemisesta riippulukolla. Vuokranantajalla on oikeus lukita vuokralaisen lukitsematta jätetty varasto ja periä vuokralaiselta toimenpiteestä aiheutuneet kulut.  Mikäli vuokralainen ei ole vakuuttanut varastoimaansa tavaraa riittävästi, hän vastaa tavaroiden vahingoittumisesta tai häviämisestä itse. Vuokralainen vastaa myös kaikista varastotiloille, käytäville, pihoille ja muille yleisille tiloille aiheuttamistaan vahingoista.

4 § Varastotila: Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä rakenteisiin muutostöitä. Minkäänlaisia vuokralaisen toimintaan liittyviä ulkoisia merkkejä, tekstejä, logoja, kuvia tai muita symboleja ei sallita, ilman vuokranantajan kirjallista lupaa. Varasto on sopimuksen päätyttyä palautettava samassa kunnossa kuin se oli sopimusta tehtäessä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kielletty,  esimerkiksi mahdollisten hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia.  Varastotilat voidaan sulkea turvallisuuden tai huoltotoimenpiteiden vuoksi vuokranantajan erikseen määrääminä aikoina. Vuokranantajalla on oikeus mennä vuokrattuun tilaan välttämättömien huolto- ja korjaustoimenpiteiden vuoksi. Tupakointi on varastotiloissa ehdottomasti kielletty. Auton tarpeeton joutokäynti tiloissa on kielletty. Varastotiloja ei saa käyttää autojen huoltotoimenpiteisiin. Varastotiloissa ei saa valmistaa, huoltaa, rakentaa tai tehdä muita vastaavanlaisia asioita. Vuokralaisen on huolehdittava varastossa käyntinsä yhteydessä pääoven sulkeutumisesta. Vuokranantajalla on oikeus perustellusta syystä yhden (1) kuukauden varoitusajalla osoittaa vuokralaiselle vaihdettavaksi uusi, noin samankokoinen tai suurempi varastotila samasta tai toisesta kohteesta samalla talousalueella. Vuokralainen huolehtii ja vastaa siitä, että hänen mukanaan varastotiloissa asioivat henkilöt noudattavat näitä sopimusehtoja.  Jos vuokralainen aiheuttaa toiminnallaan hälytyksen, on hän velvollinen korvaamaan kaikki hälytyksestä aiheutuneet kulut.

Kylmät varastokontit, ”merikontit”: konteissa lämpötila ja kosteus vaihtelee ulkoilman mukaan, tästä johtuen konttiin voi muodostua kosteutta ja hajuja. Emme suosittele varastoimaan sinne esimerkiksi vaatteita yms. johon on mahdollista tarttua hajuja ja kosteutta.

5 § Vuokrasopimus: Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokralaisen luottotiedot. Mikäli vuokralaisella on tai vuokralaiselle syntyy luottohäiriömerkintä, vuokranantajalla on oikeus periä kolmen (3) kuukauden vuokratakuu. Mikäli sopimus tehdään yrityksen nimiin, eikä allekirjoittajalla ole riittäviä valtuuksia sopimuksen tekoon, vuokranantajalla on oikeus pitää sopimuksen allekirjoittajaa sopimusosapuolena ja siirtää sopimus hänen nimiinsä.  Vuokranantaja noudattaa henkilötietolain mukaista asiakastietojen rekisteröintiä. Rekisteriseloste nähtävissä vuokranantajan internet -sivuilla. Vuokrasopimuksen allekirjoituksella tai maksamalla ensimmäisen kuukauden vuokran tai kun tavarat on viety varastoon, vuokralainen hyväksyy ja vahvistaa lukeneensa nämä vuokraehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan. Nettikaupassa tehty sopimus todetaan luetuksi ja hyväksytyksi kun asiakas on hyväksynyt verkkosivuilla olevat sopimusehdot.

Määräaikainen vuokrasopimus: Vuokrasopimus päättyy tämän sopimuksen mukaisesti ilman irtisanomista määräajan päättyessä. Vuokralainen on velvollinen tyhjentämään ja siivoamaan varaston sekä poistamaan ovesta lukon vuokrasopimuksen viimeiseen voimassaolopäivän loppuun mennessä. Muussa tapauksessa tämä vuokrasopimus muuttuu toistaiseksi voimassaolevaksi vuokrasopimukseksi. Toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus: Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi molemminpuolisella kahden viikon (14 vrk) irtisanomisajalla ennen viimeisen vuokrakauden päättymistä. Irtisanominen tapahtuu kirjallisesti, joko sähköpostitse tai postitse. Esimerkiksi jos vuokrasopimus on alkanut 18.1. ja vuokralainen ei tarvitse varastoa enää huhtikuun lopussa, hänen tulee irtisanoa sopimus viimeistään 3.4., jolloin viimeinen vuokrakausi on 18.3.–17.4.

6 § Vuokrasopimuksen päättyminen: Vuokralaisen tulee tyhjentää ja siivota varasto sekä poistaa lukko ovesta vuokrasopimuskauden viimeisen voimassaolopäivän loppuun mennessä.  Sopimuskauden päättymisen jälkeen vuokranantajalla on oikeus murtaa varaston lukko ja tyhjentää varasto realisoimalla varastoon jäänyt omaisuus parhaaksi katsomallaan tavalla. Toimenpiteen aiheuttamat kulut ja kuljetuskustannukset peritään täysimääräisinä vuokralaiselta. Realisointia koskevat näiden sopimusehtojen 7 §:n realisointia koskevat ehdot.

7 § Vuokran maksu: Vuokralaiselle aktivoidaan kulkuoikeus varastolle ja oikeus vuokratun tilan hallintaan alkaa, kun vuokralainen on maksanut ensimmäisen kuukauden vuokran ja/tai vuokratakuun. Vuokra maksetaan ennakkoon kerran kuukaudessa eräpäivään mennessä vuokranantajan osoittamalle tilille. Vuokranantajalla on oikeus muuttaa vuokran määrää, josta ilmoitetaan vuokralaiselle vähintään 30 päivää aikaisemmin. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus periä huomautus-/myöhästymissakko sekä kulloinkin perintälain sallima viivästyskorko perintäkuluineen erääntyneille vuokrille. Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus – sulkea kulkuoikeus ulko-oviin kulunvalvontajärjestelmästä, – purkaa vuokrasopimus lakkaamaan välittömästi, – pidättää (omalla lukituksella) kaikki vuokralaisen varastoimat tavarat, – periä varaston aukaisumaksu, mikäli asiakas on maksanut erääntyneet vuokrat ennen jäljempänä kuvattua realisointia. Mikäli vuokraa ei ole maksettu kahden (2) kuukauden kuluttua eräpäivästä, vuokranantajalla on oikeus murtaa varaston lukko ja realisoida parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi julkisessa huutokaupassa, ilman tuomioistuimen asiasta antamaa tuomiota, kaikki vuokralaisen varastoimat tavarat ja käyttää realisointitulos kaikkien vuokrarästien maksuun sekä kaikkiin realisoinnista aiheutuviin kuluihin. Mahdollisen yli jäävän osan vuokranantaja tilittää vuokralaiselle pyynnöstä. Pyyntö on esitettävä kirjallisesti ja todistettavasti viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluessa realisoinnista, jonka ajan jälkeen vuokralainen menettää oikeutensa ylijäävän osan tilitykseen, jollei pyyntöä ole edellä sanotulla tavalla esitetty. Vuokralainen vastaa varaston vuokrasta realisointihetkeen saakka.  Vuokralaisen varastoimat tavarat toimivat vuokranantajan saatavien vakuutena. Jos realisoinnista saatavat varat eivät riitä vuokrarästien ja kulujen kattamiseen, on vuokranantajalla oikeus laittaa alijäävä osuus perintäyhtiön perittäväksi vuokralaiselta. Vuokralainen tiedostaa ja hyväksyy sen, että huutokaupassa realisointihinnat ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat kuin niin sanotut käyvät hinnat. Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia ja saada vahingonkorvausta tällä perusteella, mikäli realisointi perustuu maksamattomiin vuokriin. Muuttolaatikot: muuttolaatikon laskutus tehdään toteutuneiden vuokrapäivien mukaan sisältäen myös nouto- ja  palautuspäivän. Hinta on yhden muuttolaatikon päivävuokra.

 8 § Vuokratakuun palautus: Vuokratakuu palautetaan irtisanomisajan jälkeen noin kahden viikon kuluttua, kun varastotila on todettu tyhjennetyksi ja siivotuksi (katso yllä 5 § ja 6 §). Vuokranantajalla on oikeus kuitata avoimia saataviaan vuokratakuusta. Palautuksen edellytyksenä on, että vuokralainen on ilmoittanut pankkitilinumeronsa vuokranantajalle.

9 § Sopimuksen siirtäminen, vuokralaisen ilmoittamisvelvollisuus ja muut asiat: Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Epäilyttävissä tapauksissa vuokranantajalla on oikeus sulkea kulku varastoon.  Vuokralaisen on säilytettävä aktivoitua kulkuoikeuttaan (puhelinnumero, avain, pin-koodi, tag) turvallisesti siten, että se ei joudu ulkopuolisen haltuun. Mikäli vuokralainen epäilee, että kulkuoikeus on joutunut vääriin käsiin, on tästä ilmoitettava välittömästi vuokranantajalle. Vuokranantajalla on oikeus vuokralaista kuulematta siirtää vuokrasopimus kolmannelle osapuolelle. Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle toimivat yhteystietonsa ja niiden muutokset viipymättä. Muussa tapauksessa vuokralainen on itse vastuussa siitä välittömästä ja välillisestä vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu virheellisten yhteystietojen johdosta. Vuokranantaja ei ole vastuussa teknisen vian tai muun sellaisen aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista tai viivästymisistä force majeure -periaatteiden mukaisesti. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta.

10 § Sopimusrikkomukset: Mikäli vuokralainen rikkoo 1-9 pykälissä sovittuja vuokraehtoja, vuokranantajalla on oikeus, sen lisäksi, mitä 7 §:ssä on lueteltu, sulkea kulkuoikeus ulko-oviin kulunvalvontajärjestelmästä, purkaa vuokrasopimus lakkaamaan välittömästi, poistaa vaaraa aiheuttavat aineet ja tavarat vuokralaisen kustannuksella parhaaksi katsomaansa paikkaan sekä saada korvausta sopimusrikkomuksen aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista.

Turvallisuus

Tietoja turvallisuudesta ja toimimisesta Vuokravarastot.fi tiloissa, joihin asiakas on oman turvallisuutensa vuoksi velvoitettu:

Vuokravarastot.fi haluaa tehdä kaikkensa Asiakkaittensa turvallisuuden suojelemiseksi. Asiakas on velvollinen perehtymään näihin turvallisuusohjeisiin ja noudattamaan niitä, jotta Vuokravarastot.fi voi mahdollisimman hyvin suojella Asiakkaan turvallisuutta.

Keskukseen ajaminen

Oman turvallisuutesi vuoksi:
Kun ajat sisään keskukseen tai ulos sieltä käytä henkilökohtaista koodiasi. Pidä huoli siitä, ettei kukaan muu aja kanssasi sisään samalla oven avauksella. Älä myöskään itse aja keskukseen samalla oven avauksella jonkun toisen kanssa. Käytä aina omaa henkilökohtaista koodiasi sekä tullessasi keskukseen, että sieltä poistuessasi, jotta tiedämme, ketkä ovat keskuksen tiloissa.

Lastaus- ja pysäköintialue

 • Ajonopeus ajokaistoilla saa olla enintään 15 km/h. Pyydä apua, jos näkyvyytesi on huono.
 • Pysäköi ajoneuvosi vain niille merkityille paikoille. Muista, että muiden asiakkaiden on päästävä liikkumaan.

Kuljetusvaunut

 • Kuljetusvaunut on tarkoitettu kaikille Asiakkaille. Aseta vaunut käytön jälkeen takaisin niille merkityille paikoille.
 • Älä nouse itse tai anna lastesi nousta vaunuihin. Vaunuja ei ole tarkoitettu henkilöiden kuljettamiseen.
 • Lastaa vaunut varovasti. Älä lastaa vaunuja liian täyteen.
 • Käytä vaunuja vain tasaisella maalla ja varoen sisätilojen ulkopuolella.
 • Vaunuja ei saa missään tapauksessa poistaa Vuokravarastot.fi:n alueelta.
 • Älä käytä vaunuja varastointiin Vuokrakohteessa. Jos tietoomme tulee, että käytät vaunuja varastointiin tai vain pidät niitä tyhjillään Vuokrakohteessa, laskutamme vaunusta päivätaksan mukaan.

Paloturvallisuus

 • Keskus on varustettu hätäuloskäynneillä oman turvallisuutesi vuoksi. Äläkä tuki hätäuloskäyntejä.
 • Etsi lähin hätäuloskäynti ja poistu heti rakennuksesta.
 • Tupakointi on kielletty kaikissa keskuksen rakennuksissa. Kieltoa rikkovat henkilöt voidaan poistaa keskuksen tiloista.

Sisällä keskuksessa

 • Olet itse velvollinen huolehtimaan mahdollisista jätteistä, keskuksessa ei ole jätehuoltoa asiakkaille.
 • Lastaus- ja ulkoalueille, säilytystilaan tai sisäalueille jätettyjen esineiden, roskien tai tavaroiden hävittämisestä, pois kuljettamisesta, siirtämisestä ja siivoamisesta aiheutuneet kulut laskutetaan täysimääräisesti asiakkaalta.
 • Älä päästä lapsia näkyvistä, äläkä anna heidän juosta yksin ympäriinsä.
 • Älä tuki kulkuväyliä (käytäviä, portteja, ovia, ajotietä ym.).
 • Jos näet jotakin epäilyttävää tai jonkun vaarantavan turvallisuuden, ota yhteys henkilökuntaan.
 • Pinoa tavarasi turvallisesti Vuokrakohteessa. Aseta painavat tavarat pohjalle. Älä aseta painavia tavaroita ylös seiniä vasten.
 • Älä pinoa Vuokrakohteen seiniä korkeammalle. Jos tarvitset lisää tilaa, ota yhteys henkilökuntaan.
 • Suurin lastauskapasiteetti rakennuksessa on 500 kg/m2 ja yläkerrassa 150 kg/m2.
Peräkärryn vuokrausehdot

Seuraavat vuokrausehdot ovat voimassa kaikissa ajoneuvojen vuokrauksissa Vuokravarastot.fi yritysten Lapin Vuokravarastot Oy (vuokralleantaja) ja vuokralleottajan (jäljempänä vuokraaja) välillä.

Peräkärryn vuokrausehdot:

 1. SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA 
  Näitä sopimusehtoja sovelletaan vuokralle antajan ja vuokralle ottajan välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.
 2. VUOKRA-AIKA 
  Vuokra-aika alkaa kellonaikana, jolloin peräkärry noudetaan. Vuokra-aika päättyy kellonaikana, jolloin peräkärry palautetaan. Vuokra-aika varataan vuokravarastot.fi – peräkärryn varauskalenterista. Peräkkärryn nouto- ja palautusaika on klo 7.00 – 21.00. Jos tarvitset peräkärryn muuna-aikana käyttöösi, ota yhteyttä info@vuokravarstot.fi
 3. VUOKRAUKSEN KOHDE 
  Vuokrauksen kohteena on peräkärry DLD-891 Vuokralleottaja on velvollinen peräkärryä vastaanottaessaan tarkastamaan peräkärryn kunnon. Mikäli peräkärry antaa aihetta huomautuksiin, vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralleantajalle viipymättä. Peräkärryssä on gps-paikannin.
 4. PERÄKÄRRYN LUOVUTTAMINEN 
  Peräkärry luovutetaan vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena paikasta. Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu, vastaa vuokralleottaja kuljetuskustannuksista, ellei muutoin ole erikseen toisin sovittu. Peräkärry on luovutettu vuokralleottajalle kun hän on avannut peräkärryn lukituksen. Lukon avaamisesta ja sulkemisestä jää sähköinen merkintä. Lukitus avataan ja suljetaan henkilökohtaisella varaston vuokraus koodilla.
 5. VUOKRAPERÄKÄRRYN KÄYTTÖ
  Vuokralleottajan tulee käyttää peräkärryä huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää ja puhdistaa peräkärry käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokraperäkärrya ilman vuokralleantajan antamaa suostumusta.Vuokraperäkärrya ei saa viedä maasta ilman vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta. Peräkärryllä ei saa kuljettaa maa-ainesta, koneita tai muuta tavaraa jota voi valua peräkärryyn nesteitä.
 6. VUOKRAUSKOHTEEN PALAUTUS 
  Vuokralleottajan tulee palauttaa peräkärry vuokralleantajalle välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralleluovutettaessa. Peräkärry tulee palauttaa samaan paikkaan, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Peräkärry on palautettu kun se on lukittu.
 7. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU 
  Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokraperäkärrylle vuokra-aikana huolimattomasta käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen peräkärryn sen uushankinta-arvoon. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset peräkärryn puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen. Vuokralleottaja on vastuussa kuljettamastaan omaisuudesta kaikissa tilanteissa/onnettomuuksissa.
 8. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU
  Vuokralleantaja vastaa peräkärryn normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa peräkärryn käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.
 9. VAKUUTUKSET 
  Peräkärry on vakuutettu vuokralleantajan toimesta liikennevakuutuksella ja kaskolla (kolarointi, hirvivahinko, ilkivalta, palo, varkaus) Omavastuu on 500 eur.
 10. ‘SOPIMUSRIKKOMUS 
  Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokraperäkärry takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on, jos vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimisvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-sopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon.
 11. YLIVOIMAINEN ESTE
  Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää peräkärryn tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.
 12. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
  Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokraperäkärryä osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta.
 13. RIITAISUUDET 
  Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti välimiesmenettelyin tahi vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai vuokranantajan niin tahtoen.